Colofon

WPNR        

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
WPNR verschijnt 44 maal per jaar
ISSN 0165-8476

Uitgave van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,
Spui 184, 2511 BW Den Haag

Redactie-adres

Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Tel.: (070) 3307156
E-mail: wpnr@knb.nl

Ere-redacteur

Prof. mr. M.J.A. van Mourik   

Redacteuren

prof. mr. P. Vlas (vz.)
prof. mr. Jac. Hijma
prof. mr. B.C.M. Waaijer
mw. prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken
prof. mr. A.I.M. van Mierlo
prof. dr. R.N.G. van der Paardt
prof. mr. L.C.A. Verstappen
prof. mr. G.J.C. Rensen
prof. mr. F.W.J.M. Schols
prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai
prof. mr. B.F. Assink

Vaste medewerkers

prof. mr. drs. J.W.A. Biemans
mr. J.M. Blanco Fernández
mr. G.C. van der Burgt
mw. mr. P.E. Ernste
prof. dr. J.H.M. van Erp
mr. P.C. van Es
mw. mr. N.C.G. Gubbels
mr. F.M.H. Hoens
prof. mr. F. Ibili
prof. mr. W.D. Kolkman
mr. H. Koster
mr. K.J. Krzemiński
mr. J.L.D.J. Maasland
prof. dr. G.J. van Norden
mw. prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon
prof. mr. H.D. Ploeger
mr. P.H.N. Quist
prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes
prof. dr. B.M.E.M. Schols
prof. dr. F. Sonneveldt
mr. Chr.M. Stokkermans
prof. mr. W.J.M. van Veen
mr. J.B. Vegter
dr. P.W.J. Verbruggen
prof. mr. F.M.J. Verstijlen
mr. F.J. Vonck
mr. M. Zilinsky

Redactie-secretaris

mw. mr. A.L. Moussault-Jeswiet

Bureauredacteur

mw. F.R. van Griethuijsen
Telefoon 070-3307156
E-mail: wpnr@knb.nl
Internet: https://www.wpnr.nl

Advertentie-exploitatie/
Notariële personeelsadvertenties

Sdu Mediasales
Leroy Versteegen
070-3780703
E-mail: L.Versteegen@sdu.nl

Abonnementenadministratie

Sdu Klantenservice
Postbus 20025,
2500 EA Den Haag
Telefoon 070-3789880,
Fax 070-3789783
E-mail: sdu@sdu.nl,
website: www.sdu.nl

Uitgever Sdu

P.M.J.J. Frissen, senior uitgever
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
www.sdu.nl

Druk

Joh. Enschedé
Amsterdam BV
ISSN 0165-8476

Aanwijzingen voor auteurs

 • De voorkeur gaat uit naar het aanleveren van kopij via e-mail, wpnr@knb.nl. Indien dit niet mogelijk is graag contact opnemen met het redactiesecretariaat.
 • De in beginsel maximale lengte voor een artikel in het WPNR is 12 pagina's A4 (± 4000 woorden, ± 350 woorden per pag.), links uitvullen, lettertype: Times New Roman, 12 pnt., regelafstand 1½, marges links, rechts, boven, onder: 2,5c. Bij gebruik ander lettertype dan Times New Roman 12 pnt. geldt nog steeds het aantal woorden van ± 4000; het in beginsel maximaal aantal pagina's verandert hierdoor.
 • Indien men voornemens is een langer artikel te schrijven, graag contact opnemen met het redactiesecretariaat.
 • Artikel voorzien van:
  • functievermelding auteur (indien gewenst met e-mail adres)
  • duidelijke, korte titel
  • (tussen)kopjes
  • paginanummers
 • Artikel starten met (korte) probleemstelling en afsluiten met conclusie.
 • Verwijzingen: de redactie hanteert de “Leidraad voor juridische auteurs” van Kluwer
 • Verwijzingen naar publicaties in WPNR: WPNR jaartal/nummer.
 • Literatuur dient vermeld te worden in het notenapparaat en niet afzonderlijk aan het eind van het artikel.
 • Indien een uitspraak een NJ-nummer heeft, dan tevens de annotator vermelden.
 • Bij de beoordeling van aan het WPNR aangeboden wetenschappelijke artikelen wordt door de redactie mede getoetst op originaliteit, diepgang en grondigheid. Daarbij wordt onder meer in aanmerking genomen een consequente uitwerking van de probleemstelling, een juiste weergave van het juridische debat over de probleemstelling, een consistent en logisch opgebouwd betoog en een adequate verhouding tussen beschrijving en opinievorming.
 • De auteurs dienen aan de redactie omstandigheden te melden die maken dat mogelijk onvoldoende distantie bestaat met betrekking tot het onderwerp waarover zij schrijven, of waarvan het in ieder geval goed is dat de lezer daarvan kennis draagt. Bij wijze van voorbeeld wordt genoemd het geval dat zij of een kantoorgenoot een partij bijstaan of hebben bijgestaan in een gerechtelijke of arbitrale procedure waarover wordt geschreven. Afhankelijk van de betrokkenheid in concreto kan vermelding daarvan in (een voetnoot bij) het artikel gewenst zijn, of (afhankelijk van de mate van betrokkenheid) kan dat leiden tot afwijzing van het artikel.
 • Inmiddels zult u uit de media wel bekend zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, die ertoe leidt dat alle organisaties nog eens kritisch kijken naar de omgang met persoonsgegevens. Voor u als auteur is vooral van belang hoe in juridische publicaties wordt omgesprongen met persoonsnamen. Wij willen hier voorzichtiger mee omgaan dan voorheen. De reden is dat individuen (als gevolg van toegenomen elektronische zoekmethoden) gemakkelijk jaren later nog hinder kunnen ondervinden van een zaak die allang is afgedaan. In verband hiermee verzoeken wij u terughoudend om te gaan met de vermelding van persoonsnamen bij de beschrijving van casus en de aanduiding van arresten. Dit is al gangbaar in gevallen waar een partij waarschijnlijk aanstoot zou nemen aan naamsvermelding, zoals bij onbetamelijk gedrag, letselschade en arbeidsrechtelijke geschillen. Wij zouden dit nu willen uitbreiden naar andere gevallen waar niet zeker is dat een partij zou instemmen met naamsvermelding . Het wordt dus een 'nee, tenzij'-beleid. Vaak is het ook niet nodig een naam te gebruiken en kan er zonder verlies van duidelijkheid worden gesproken over bijv. 'de koper', de 'cliënt'. Wij spreken immers ook over de Zutphense juffrouw, zonder haar eigennaam te gebruiken. Een zaak kan ook worden omschreven naar onderwerp (Struikelende broodbezorger, Verhuizende zusjes), zonder partijnamen. Een curator die q.q. handelt zal waarschijnlijk wel bij naam kunnen worden vermeld. Bedrijfsnamen zijn in beginsel ook geen probleem, ook niet als de bedrijfsnaam een persoonsnaam bevat (tenzij bijv. ook de eigenaar-naamgever  aansprakelijk is gesteld). Overigens geldt dit alles niet voor historische zaken (van pakweg 20 jaar of ouder): die zijn intussen zodanig ingeburgerd dat een publicatie in het WPNR naar te verwachten geen privacy-problemen zal opleveren. Dit beleid moet uiteraard met enig gezond verstand worden toegepast. Bij vragen of onzekerheid verzoeken wij u dit uitdrukkelijk aan te geven zodat hier in overleg een passend lijn kan worden gekozen."
 • Indien het artikel tegelijkertijd tevens bij andere tijdschriften ter publicatie is aangeboden dient dit vermeld te worden en wordt het bij het WPNR niet ter beoordeling geaccepteerd.
 • Reeds elders geplaatste artikelen worden niet in het WPNR gepubliceerd.
 • Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen aan het WPNR houdt tevens in dat toestemming verleend wordt voor het openbaar maken en verveelvoudigen ten behoeve van de elektronische ontsluiting van het WPNR.
 • Graag versturen in Word voor Windows en aanwijzingen toepassen voor wat betreft lettertype, regelafstand, marges e.d.

 

Richtlijnen rubriek Privaatrecht Actueel

 • Naast bovenstaande aanwijzingen voor auteurs zijn bij de rubriek “Privaatrecht Actueel” tevens de volgende richtlijnen van belang:

 • Het stuk mag niet langer zijn dan 2 pagina’s WPNR, dat wil zeggen 3 pag. A4, regelafstand 1½ (± 10.500 tekens inclusief spaties en voet en eindnoten), links uitvullen, lettertype Times New Roman, 12 pnt., marges links, rechts, onder, boven: 2,5c; gebruik ander lettertype is mogelijk, het aantal tekens blijft echter hetzelfde.

 • In het stuk wordt één privaatrechtelijke vraag of één privaatrechtelijk thema aangeroerd. Aanleiding kan zijn een probleem dat u toevallig tegenkomt, een rechterlijke uitspraak die vragen onbeantwoord laat, een in de literatuur opgeworpen stelling, een recent product van wetgeving, etc.

 • Bij voorkeur geen inleiding (met de deur in huis vallen), wel een conclusie of een suggestie voor een oplossing. Naar volledigheid wordt niet gestreefd. Geen andere dan verwijzingsnoten. (De gepubliceerde stukken kunnen wellicht anderen aanzetten tot meer uitvoerige beschouwingen).

 • Het gekozen onderwerp heeft zo mogelijk enige actualiteit. Bij het redigeren wordt veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid.

 

 

Adres redactiesecretariaat WPNR:

Postbus 16.020

2500 BA  DEN HAAG

Telefoon  : 070-33.07.156

Email       : wpnr@knb.nl

 

Beoordelingssysteem

WPNR is een wekelijks verschijnend wetenschappelijk tijdschrift. De redactie vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De frequentie van verschijnen van het WPNR brengt met zich dat de beoordeling van aangeboden artikelen geschiedt op basis van ‘single blind peer review’. De beoordeling vindt standaard plaats door ten minste twee redacteuren; eventueel kan op verzoek van de auteur het te beoordelen artikel in geanonimiseerde vorm aan de redactie worden voorgelegd (‘double blind peer review’). Wanneer de beoordeling door de behandelende redacteuren positief is en niet om nader beraad in de voltallige redactie wordt gevraagd, volgt plaatsing. Wordt het artikel door beide redacteuren negatief beoordeeld, dan volgt afwijzing. Het ingezonden artikel wordt in de voltallige redactie besproken, wanneer de twee redacteuren aan wie het stuk primair is toegezonden tot onderling verschillende oordelen komen. Bij de beoordeling van de artikelen op wetenschappelijkheid worden door de redactie aan de hand van een standaard beoordelingsformulier criteria gehanteerd, zoals over de probleemstelling, de verantwoording van de gevolgde onderzoeksmethode, het multidisciplinaire van de ingezonden bijdrage, de (juiste) verwerking van de relevante bronnen mede in het licht van het wetenschappelijke debat. De redactie treedt als eenheid naar buiten. Communicatie over ter publicatie aangeboden artikelen verloopt steeds via de bureauredactie.